checkedint.throws

Aliases for the checkedint module using IntFlagPolicy.throws.

Meta

Authors

Thomas Stuart Bockman